Tóm tắt

Phạm vi đánh giá kỳ thứ 11 bao gồm: chất lượng chăm sóc khách hàng, tình hình trượt giá và tốc độ mở và đóng lệnh giai đoạn giao dịch hàng ngày và non-farm, khảo sát các lệnh chốt lời và dừng lỗ trong thời gian giao dịch hàng ngày và non-farm, tình hình biến động spread trước và sau khi công bố bảng tin non-farm, thái độ giải quyết khiếu nại.

Các sàn giao dịch chủ yếu trong kỳ khảo sát này lên đến 26 sàn, tổng số lệnh là 599.

Về độ trượt giá, tổng cộng có 501 lần trượt giá trong 26 sàn mở và đóng lệnh, trong đó bao gồm 253 lần trượt giá lời, 248 lần trượt giá lỗ và độ trượt lời cao nhất là +6.8, độ trượt giá lỗ cao nhất là -36.0, đại đa số số lần trượt giá lời nhiều hơn số lần trượt giá lỗ. Ngoài ra, về việc chốt lời và dừng lỗ trong khoảng thời gian giao dịch hàng ngày và non-farm, tổng cộng có 36 lần trượt giá, trong đó số lần trượt giá lời là 24, số lần trượt giá lỗ là 12, đại đa số số lần trượt giá lời nhiều hơn số lần trượt giá lỗ.

Về mặt chênh lệch phi nông nghiệp, hầu hết các nền tảng đều có sự thu hẹp tạm thời. Trong số đó, chênh lệch Go Markets, FXPRO, EC Markets vaf ForexClub có phạm vi chênh lệch nhỏ.

Về mặt trả lời khách hàng: hầu hết dịch vụ khách hàng của các sàn đều trả lời và giải đáp các thắc mắc của khách hàng một cách kịp thời và chi tiết.

Về khiếu nại: các sàn giao dịch nhận được khiếu nại của khách hàng trong tháng này là: IC, FXTM, Anzo Capital, XM, ACY, đại đa số các sàn giao dịch đối với việc xử lý khiếu nại và giải quyết vấn đề cho khách hàng đều kịp thời và nhanh chóng.